Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Prijzen en eventuele kortingen worden schriftelijk vastgelegd tussen de partijen. 
  2. De goederen of diensten worden gefactureerd in de mate van hun levering, ook indien deze slechts gedeeltelijk is. Online tickets dienen bij boeking direct betaald te worden via het betaalplatform zoals voorzien op de website.
  3. Elk protest met betrekking tot de factuur of met betrekking tot de geleverde goederen of gepresteerde diensten, moet per aangetekende brief betekend worden, uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur, respectievelijk de levering van de goederen of de diensten. Eventuele klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te zijn.
  4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen contant betaalbaar. Dit houdt in dat de factuurbedragen binnen de acht dagen na factuurdatum gestort moeten worden op de bankrekening vermeld op de factuur.
  5. De klant zal door het louter vaststellen van de vervaldag in gebreke zijn en zulks zonder dat er een ingebrekestelling vereist is. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft de opeisbaarheid van alle schuldvorderingen tot gevolg.
  6. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is , een verwijlinterest van 12 % per jaar verschuldigd. Tevens zal het factuurbedrag vermeerderd worden met 15 % van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 62 Euro, ten titel van conventionele of forfaitaire schadevergoeding. Bovendien zal er per verstuurde aanmaning een bijkomende administratieve kost van 5 Euro aangerekend worden en van 10 Euro voor een aangetekende aanmaning.
  7. Eigen aankoopvoorwaarden van de klant kunnen niet aan de Koepel van Attracties & Musea vzw tegengesteld worden. Elk afwijking van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden dient schriftelijk bedongen te worden.
  8. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd, het Belgisch recht is van toepassing.
  9. Indien u tickets op datum aankoopt via de Riebedebie-webshop is het herroepingsrecht niet van toepassing. Dit houdt in dat deze tickets niet kunnen terugbetaald worden.
  10. Kredietkaarten worden meteen na de betaling gedebiteerd.