Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop via de website van de Koepel van Attracties & Musea vzw (hierna kort: ‘de KAM’) van toegangstickets voor de attracties van de leden van KAM (hierna: ‘het Lid van de KAM’). KAM heeft ten opzichte van de koper enkel de rol van aanbieder van de tickets. 
 2. De KAM treedt dus enkel op als tussenpersoon bij de totstandkoming van de aankoop door de koper en het Lid van de KAM. De KAM wordt geen partij bij de overeenkomst tussen de koper en het Lid van de KAM. De koop wordt enkel gesloten tussen het Lid van de KAM en de koper.
 3. De KAM verbindt er zich enkel toe de via haar website aangekochte tickets aan de koper te leveren. De KAM verschaft de tickets steeds namens het Lid van de KAM.
 4. Op de tickets zelf zullen de algemene voorwaarden van het Lid van de KAM van toepassing zijn. De koper bevestigt met de aankoop van de tickets via de website van de KAM dat hij kennis heeft van de algemene voorwaarden van het Lid van de KAM waarvoor tickets werden aangekocht. 
 5. Voor zover de rol van de KAM er in bestaat enkel een doorverwijzing te zijn naar de website van het Lid van de KAM en de koper aldus de tickets rechtstreeks op de website van het Lid van de KAM aankoopt, kan de KAM geen enkele verantwoordelijkheid voor de aanlevering van de tickets op zich nemen. 
 6. De prijzen die vermeld worden, staan vermeld in EUR. 
 7. Behalve uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de tickets steeds onmiddellijk bij boeking betaalbaar. Betaling gebeurt via het betaalplatform zoals voorzien op de website. 
 8. Kredietkaarten worden meteen na de betaling gedebiteerd.
 9. Tickets worden elektronisch geleverd door verzending ervan naar het emailadres dat de koper bij de aankoop opgeeft. De koper is verantwoordelijk voor het correct ingeven van zijn gegevens. 
 10. De KAM is pas gehouden deze te leveren na ontvangst van de betaling.
 11. De KAM kan ten aanzien van de koper niet verantwoordelijk gesteld worden voor iets anders dan voor het aanleveren van de tickets. Elk protest met betrekking tot de levering of betaling van die tickets moet per aangetekende brief aan de KAM overgemaakt worden, uiterlijk acht dagen na de aankoop ervan via de website. Eventuele klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te zijn.
 12. Betaling van de tickets:
  1. In het geval de tickets, om welke reden dan ook, niet onmiddellijk betaald worden, dient de factuur binnen de acht dagen na bestelling te worden vereffend. 
  2. In dat geval zal de KAM pas gehouden zijn de tickets te leveren, na betaling van de factuur. 
  3. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 12 % per jaar verschuldigd. Tevens zal de KAM gerechtigd zijn op een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 15% van onbetaalde deel van het factuurbedrag , met een minimum van 62 Euro. Een administratieve kost van 5 Euro wordt per gewone aanmaning aangerekend, een bedrag van 10 EUR per aangetekende aanmaning. 
 13. De KAM behoudt zich het recht voor om een bestelling niet te aanvaarden voor zover eerdere bestellingen niet betaald werden. In dit geval zal de koper de bestelling via de website van de KAM niet kunnen vervolledigen. De KAM kan in dit geval in geen geval gehouden zijn aan de koper enige schadevergoeding, direct of indirect, te betalen. 
 14. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaandelijk bedongen, zijn de huidige algemene voorwaarden de enige voorwaarden die op de relatie koper – de KAM van toepassing zijn. Eigen aankoopvoorwaarden van de klant kunnen niet aan de KAM tegengesteld worden. 
 15. Tickets op datum via de Riebedebie-webshop aangekocht zijn overeenkomstig artikel VI.53.12° van het Wetboek Economisch recht, niet om te ruilen, noch te annuleren. Het herroepingsrecht is niet van toepassing. 
 16. Overmacht:
  1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan de KAM kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 
  2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de KAM in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van koper op te schorten of te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zulks door dit schriftelijk aan de koper mee te delen en zulks zonder dat de KAM gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 17. De koper erkent bij het plaatsen van de bestelling kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en het privacy beleid van de KAM en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt zowel bevestigd door het plaatsen van de reservering als door het betalen ervan. 
 18. In geval van betwisting zijn enkel de Nederlandstalige Rechtbanken van Brussel bevoegd; het Belgisch recht is van toepassing.